..simon´s got a new necklace to frame the geisha we are working on.. a valorous man..

..simon´s got a new necklace to frame the geisha we are working on.. a valorous man..